Smithsonian

IBM 709 data processing system, 1957

IBM 709 data processing system, 1957.

Credit: Courtesy of IBM